سفارش رسول اکرم (ص) به مسلمانان

باش در دنیا همچون یک مسافر یا یک رهگذر...