بالاخره بعد از دو سال خشکسالی یکبار دیگه خداوند به مردم دشتیاری و روستای کچ

لطف و باران رحمتش را برای مردم نازل فرمود چند روز قبل پس از مدتها کم بارانی و بی

 بارانی شاهد بارش باران در سطح و سیعی از منطقه دشتیاری بخصوص روستاهای کچ

و پیرسهراب وترکانی و ندکان بودیم که به حمدالله باعث سیراب شدن درختان و زمینهای

منطقه شد.

چون اکثر زمینهای کشاوزی روستای کچ ومنطقه بصورت دیم کشت میشوند به همین

خاطربارش باران برای مردم این مناطق بسیار مهم و حیاتی میباشد.

اکثر زمینهای کشاورزی این مناطق بصورت بندهای خاکی میباشند که با کنترل اب

جاری شده از باران پر میشوند و پس از خشک شدن اب داخل زمین شخم زده شده

و کشت میشوند.

تصاویری از بارندگی اخیر

بند اصلی جنگل روستای کچ

جنگل کچ

نمایی دیگر از جنگل کچ

نمونه یک زمین کشاورزی

یه زمین کشاورزی دیگه