تصویر هوایی از روستای بگ

تصویر هوایی از روستای توکل

تصویر هوایی از روستای حمیری

تصویر هوایی از بندر چابهار

تصویر هوایی از بندر گوادر پاکستان

تصویر هوایی از مدرسه دینی دارالعلوم کراچی -_پاکستان

و این هم تصویری ازنقشه کامل بلوچستان

ب.ن :صفحه عکسهای شخصی ویرایش شد.