اسمم امید رئیسیه ازسرزمین مکران یعنی جنوب بلوچستان فرقی نمیکنه کجا همه بلوچستان سرای من است

 

سبز باتء مئی بلوچستان