سد زیردان(zirdan dam)

سدبتنی غلتکی زیردان سومین سد بتنی غلتکی ایران میباشد که با۵/۶۴ متر ارتفاع و ٣۵٠ متر طول تاج در ١۵٠ کیلومتری شمالغرب شهرستان و بر روی رودخانه کاجو احداث شده است.احجام عمده کاری ان شامل ٢۶٠ هزار مترمکعب بتن غلتکی٢٠٠هزار مترمکعب بتن معمولی و نزدیک به یک میلیون مترمکعب حفاری در خاک و سنگ میباشد.این سد که روزهای اخر کاریش را پشت سر میگذراندمنتظر یک باران فصلی خوب و طغیان رودخانه کاجو است تا ابگیری شود.حجم دریاچه این سد حدود 200 میلیون مترمکعب اب میباشد

دوتا عکس از سد زیردان